Τομείς Δραστηριότητας

Εμπορικό Δίκαιο

 • Εμπορικές Εταιρείες
 • Υπεράκτιες Εταιρείες
 • Πτωχεύσεις και Εκκαθαρίσεις Εταιρειών
 • Συγχωνεύσεις, Διασπάσεις, Εξαγορές εταιρειών
 • Leasing και Εμπορικές Μισθώσεις
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Πνευματική Ιδιοκτησία - Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Ανταγωνισμός
 • Σήμα

Αστικές και Εμπορικές Συμβάσεις

Ενοχικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

Real Estate & Taxation
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Επίλυση και Διαχείριση φορολογικών θεμάτων
 • Διαχείριση περιουσιών ημεδαπών και αλλοδαπών

Εμπράγματο Δίκαιο
 • Αναγνώριση και διεκδίκηση εμπράγματων δικαιωμάτων
 • Εθνικό Κτηματολόγιο

Οικογενειακό - Κληρονομικό Δίκαιο

Επενδύσεις Ημεδαπών και Αλλοδαπών προσώπων

Ποινικό Δίκαιο και Οικονομικά Εγκλήματα

Αντιδικίες, Διαπραγματεύσεις και Συμβιβασμοί


 
Επικοινωνία Χάρτης Ιστοσελίδας Disclaimer